P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات بیمارستانی (Hermetic):

این درب ها به لحاظ داشتن لایه های سربی و سازه مقاوم مخصوص استفاده در ورودی رادیولوژی ها به لحاظ عدم انتشار تشعشع به بیرون می باشند .