P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات جک پارکینگی ریلی:

این نوع جکها قدرت الکتریسیته را به مکانیکی تبدیل می کنند و بیشتر برای دربهای کارخانجات و سوله ها استفاده می شود .قدرت لیفت آنها بستگی به نوع در، افزایش یا کاهش می یابد .