TANISHDOOR SERVICES

شرایط و ضوابط

O
U
R
S
E
R
V
I
C
E
S
01

خدمات طلایی

الف) خدمات طلایی بدون قید و شرط می باشد. منظور از خدمات بدن قید و شرط رفع عیوبی هستند که حتی ناشی از عدم نگهداری صحیح مشتریان می باشد.

ب) مدت قرارداد خدمات طلایی پس از اتمام دوره گارانتی یکساله می باشد.

ج) هر درب ماهانه یک ماه بصورت کامل سرویس دوره ای میگردد. این سرویس به صورت رایگان بوده و درکلیه مناطق کشور به غیر از چند شهر خاص صورت می گیرد.

د) در صورت اعلام خرابی توسط مشتری رفع عیب به صورت شبانه روزی صورت گرفته که فقط هزینه ایاب و ذهاب مطابق با تعرفه شرکت دریافت می گردد.

ه) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) به صورت رایگان ارائه می گردد.

ی) کلیه هزینه ها اعم از هزینه تعمیر، تعویض، سرویس و همچنین هزینه ایاب ذهاب به صورت رایگان میباشد.

02

خدمات نقره ای

الف) مدت قرارداد خدمات طلایی پس از اتمام دوره گارانتی یکساله می باشد.

ب) کلیه درب ها هر دوماه یکبار به صورت کامل و رایگان در کلیه استان های کشور به غیر از چند شهر خاص سرویس می گردد.

ج) در صورت اعلام خرابی توسط مشتری رفع عیب به صورت شبانه روزی صورت گرفته که فقط هزینه ایاب و ذهاب مطابق با تعرفه شرکت دریافت می گردد.

د) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) با تخفیف 30 درصدی ارائه می گردد.

ه) کلیه هزینه ها اعم از هزینه تعمیر، تعویض، سرویس و همچنین هزینه ایاب ذهاب به صورت رایگان میباشد.

03

خدمات برنزی

الف) در این نوع خدمات نیازی به عقد قرارداد با مشتری نمی باشد

ب) سرویس کامل درب پس از اتمام دوره گارانتی تنها با درخواست مشتری و پس از اخذ هزینه آن از مشتری امکان پذیر می باشد.

ج) در صورت نیاز به تعویض قطعات، کلیه قطعات ( حتی شیشه و فریم در موارد غیر اضطرار) بر اساس لیست مصوب شرکت ارائه می گردد.

فرم ثبت سفارش