درب اتوماتیک Curve

نام درب اتوماتیک گردان

درب اتوماتیک Curve

درب اتوماتیک Curve

درب اتوماتیک گرد یا Curve و یا دایره ای با یک فرآیند مونتاژ ساده مشخص می شوند و می توانند در مجتمع های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار گیرند.