P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات فولدینگ:

این سیستم در مکانهایی که نسبت عرض دهنه نیاز به عرض بازشوی بیشتری می باشد مورد استفاده قرار می گیرد و حدود 80% عرض دهنه بازشو مفید آن می باشد.