P
R
O
D
U
C
T
L
i
s
t

درباره محصولات کرتن وال:

یکی از سیستم های نمای مدرن ساختمانی بوده که ساختاری خود ایستا داشته، به این معنا که وزن بالای شیشه، برروی سازه کرتین وال یا همان لامل ها و شاسی کشی های مربوطه سنگینی میکند و هیچ بار مرده ای حاصل از وزن شیشه ها و بار انرژی های حاصل از باد ، طوفان و ... متوجه خود ساختمان نخواهد بود .